เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ให้ความสำคัญในการชำระเงินสมทบถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลา และส่งเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.0 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นางสาวไพเราะ สุขเกษม เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการส่งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

Aichi Alps Autoleather Co. LTD