นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด เป็นผู้ผลิตหนังสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ มีความมุ่งมั่นตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ปริมาณทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยทางผู้บริหารสูงสุดและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ภายใต้คำขวัญนโยบายสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ ดังนี้

“ใช้พลังงานอย่างประหยัด ร่วมขจัดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

          1. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          2. ส่งเสริมให้พนักงานช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น
          3. สนับสนุนให้นำวัตถุดิบเหลือใช้มาหมุนเวียนใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          4. ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ป้องกันระบบของกระบวนการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
          5. สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของประทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการร่วมมือในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

          ทั้งนี้ บุคลากรทั้งหมดของบริษัทฯ มีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการรักษาและคงไว้ซึ่งการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด

Aichi Alps Autoleather Co. LTD