Aichi Alps Autoleather Co. LTD

What’s New

กรกฎาคม 18, 2019 / news

AAA ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 13

18 กรกฎาคม 2562 AAA ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งบริษัทฯ เข้าสู่ปีที่ 13 บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งบริษัทฯ ครบรอบปีที่ 13 โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป สร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
Read More
พฤษภาคม 4, 2019 / news

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์ สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกัน ด้านความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการที่มีการประสบอันตรายสูง

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์ สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกัน ด้านความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการที่มีการประสบอันตรายสูง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า "บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด" ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชัวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ "ระดับทอง"ให้ไว้ ณ. วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเงินทดแทน...
Read More
เมษายน 30, 2019 / news

New Website Aichi Alps Autoleather Thailand

ทางบริษัท Aichi Alps Autoleather Thailand ได้มีการจัดทำ Website ขึ้นโดยมีการแจ้งข่าวสาร ต่างๆให้ลูกค้า และผู้ใช้บริการ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
Read More
shares
thThai
jaJapanese thThai