นโยบายคุณภาพสินค้า

          บริษัทฯ มุ่งมั่นผลิตสินค้าอย่างพิถีพิถันทุกกระบวนการ ด้วยคุณภาพระดับสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างความปลอดภัยสูงสุด เน้นการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้คำขวัญนโยบายคุณภาพบริษัทฯ ดังนี้

“ใส่ใจคุณภาพสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ควบคุมเรื่องการส่งมอบตรงเวลา ส่งเสริมบุคคลากร
เน้นสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย”

          1. กำหนด จัดทำ และปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001 , IATF 16949
          2. การให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
          3. การส่งมอบสินค้าตรงเวลา
          4. การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ บุคลากรทั้งหมดของบริษัทฯ มีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการรักษาและคงไว้ซึ่งการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพนี้ และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด

Aichi Alps Autoleather Co. LTD