ในวันที่ 14-16 กันยายน 2565 แผนกความปลอดภัย บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จํากัด ได้มีการจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ บริเวณลานจอดรถ โดยได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางบ่อ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาเป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ และการอพยพหนีไฟในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความปลอดภัยจากภัยพิบัติประเภทอัคคีภัย เตรียมความพร้อมและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานถึงความปลอดภัยขณะเกิดเหตุ ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัย ซึ่งในการซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีภัยในครั้งนี้ เริ่มต้นด้วยการบรรยายกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ และการอพยพหนีไฟ, สาธิตการดับเพลิง, ซ้อมอพยพผู้ประสบภัย

Aichi Alps Autoleather Co. LTD